Problematika určování grošů Václava II. - oficiální ražby, napodobeniny a falza
Autor: oliver
Datum: 20.03. 2020
Zpět na seznam
Dle čeho určovat pražské groše Václava II. - Studie věnované pražským grošům Václava II. - Napodobeniny grošů Václava II. - Falza grošů Václava II.

 

Doposud je jedinou a kompletní typologií grošů Václava II. souhrnné dílo J. Smolíka vydané již v roce 1894 (většině je spíše známý reprint tohoto díla z roku 1971, doplněný K. Castelinem a I. Pánkem).1,2 Josef Smolík (viz foto) ve své práci rozlišuje pouze čtyři různé varianty pražských grošů Václava II., které jsou v literatuře běžně označovány zkratkou Sm. a příslušným číslem 1-4. Přesto, že se s tímto značením, resp. určováním setkáváme běžně i v současnosti, např. v aukčních katalozích, není jistě velkým překvapením, že dnes známe řadu ražeb, které ve Smolíkově typologii zahrnuty nejsou. Tato skutečnost není překvapivá ani s ohledem na značný objem ražby grošů Václava II. (přestože byly raženy po poměrně krátkou dobu). Sestavení nové a aktualizované typologie je současným velkým dluhem české numismatiky. V současnosti je nová typologie grošů Václava II. členy pobočky dlouhodobě rozpracována, avšak nedokončena. Přesto vám ji nabízíme k dispozici s tím, že se jedná o pracovní verzi.3

 

Josef Smolík, autor díla Pražské groše a jejich díly (1300-1547)

 

Vyobrazení pražského groše Václava II. z díla J. Smolíka

 

Zájemcům o podrobnější určení pražských grošů lze doporučit několik dílčích studií. Velmi podrobnou studii zahrnujících celkem 1052 grošů Václava II. představuje Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic.4 S vyobrazením několika desítek pražských grošů se lze setkat i v Chaurově sbírce.5 Velice zajímavým nálezem, který bohužel není dostatečně podrobně zpracován, je nález z Olešníku čítající 639 grošů Václava II.6,7 Uvedený nález je zajímavý obsahem exemplářů s vylomenými puncy (viz foto). Především v posledních letech byly publikovány studie zabývající se doposud nepopsanými variantami pražských grošů Václava II. (viz foto groše s absencí šikmých dříků litery M ve slově BOEMIE).8-11

 

Pražský groš Václava II. - varianta s vylomenými puncy C a D

 

Pražský groš Václava II. - varianta s chybějícími šikmými dříky v písmeni M (BOEIIIE namísto BOEMIE)

 

Vedle oficiálních ražeb se lze výjimečně setkat i s pražskými groši Václava II., jejichž fabrika dobře neodpovídá ražbám oficiálním, ale zjevně jsou raženy z kvalitního kovu. Dříve panoval názor, že tyto atypické ražby pocházejí rovněž z kutnohorské mincovny, ale z období po smrti Václava II.12 Jednou takovou ražbou je např. i mince č. 32 v Chaurově sbírce (groš byl nalezen v Krakově). Dnes se předpokládá, že tyto ražby vznikaly jako dobové napodobeniny, především na území Polska.13

Pražské groše Václava II. se těšily velké oblibě i mimo České království. Není proto překvapením, že se lze setkat i s jejich dobovými falzy (viz foto). Za dobová falza pražských grošů považujeme takové exempláře, které svým složením zjevně neodpovídají kvalitním stříbrným ražbám. Typicky se jedná o amalgamačně postříbřené méněhodnotné střížky, případně i ražby z olova, resp. ze slitin olova a cínu.14,15

 

Amalgamačně postříbřené falzum pražského groše Václava II.

 1 SMOLÍK, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547), Praha 1894.
2 SMOLÍK, Josef: Pražské groše a jejich díly (1300-1547) (reedice s doplňky K. Castelina a I. Pánka), Praha 1971.
3 Prozatímní typologie pražských grošů Václava II.
4 NĚMEČKOVÁ, Věra - SEJBAL, Jiří: Nález mincí a slitkového stříbra z Černožic. Peníze posledních Přemyslovců a počátky grošové měny, Hradec Králové 2006.
5 HÁSKOVÁ, Jarmila: České, moravské a slezské mince 10-20. století. Pražské groše (1300-1526). Chaurova sbírka, Praha 1991.
6 PÁNEK, Ivo - VESELÝ, Stanislav - WEISS, Oldřich: Nález pražských grošů v Olešníku v jižních Čechách, Numismatický sborník 11, 1969-70, s. 181-184.
7 O zpracování tohoto nálezu v minulosti projevili snahu členové naší pobočky. Bohužel jednání s muzeem o zpřístupnění a zpracování tohoto nálezu nebylo úspěšné.
8 HÁNA, Jiří: Dvě neznámé opisové varianty pražského groše Václava II., Numismatické listy 66, 2011, s. 9-12.
9 CIHLÁŘ, Jan: Další nová opisová varianta pražského groše Václava II., Numismatické listy 68, 2013, s. 29-32.
10 JEŘÁBEK, Tomáš - CIHLÁŘ, Jan - RICHTERA, Lukáš: Tři neznámé opisové varianty pražského groše Václava II. s variantou litery M. Numismatický časopis, č. 3-4, 2014, s. 11-13.
11 LAPČÍK, Libor: Další opisová varianta pražského groše Václava II. Numismatické listy 70, 2015, 3-4, s. 111-113.
12 CHAURA, Karel: Pražské groše Václava II. z nálezu u Krakova (Krakau), Numismatický časopis československý 18, 1942, [1943], s 17-18, tab. III.
13 MILITKÝ, Jiří: Atypický pražský groš se jménem Václava II. K otázce napodobenin pražských grošů v Polsku, Numismatické listy LXIII, 2008, s. 155-163.
14 CIHLÁŘ, Jan - RICHTERA, Lukáš - ZMRZLÝ, Martin - JEŘÁBEK, Tomáš: Dobové padělky pražských grošů Václava II., Folia Numismatica 27/1, 2013, s. 107-126.
15 RICHTERA, Lukáš - CIHLÁŘ, Jan - MAZÍK, Michal: Zlomek dobového falza pražského groše Václava II. Folia Numismatica, roč. 29, č. 2, 2015, s. 159-164.